Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Pomoc prawna

Głównie 8-10 lat temu, w rzadszych przypadkach też i dzisiaj, wiele osób otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie miały lub mają pośrednicy finansowi (Open Finance), towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych) oraz banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank). Ponieważ posiadanie polisolokaty związane jest z różnego rodzaju opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, natomiast brakuje gwarancji wypłaty środków na koniec trwania umowy, rośnie ilość postępowań dotyczących odzyskania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – jakie mogą być następstwa?

Polisolokata – w ogromnym skrócie i według najprostszej definicji – to kombinacja lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłat nie jest równy – pokaźna ich część przekazana zostaje na inwestycje o podwyższonym ryzyku. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z bankiem czy ubezpieczycielem są z reguły niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami obarczona zostaje wyłącznie jedna strona, czyli klient.
Wpłaty na polisolokatę należy wnosić z częstotliwością ustaloną w umowie, na przykład co miesiąc, kwartał, pół roku lub rok. Popularną praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest reguła, że w razie braku wpłaty, np. przez okres 3 miesięcy pod rząd, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient dostaje niewielki ułamek z funduszu, jaki dotychczas zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, tym samym niejednokrotnie posiadacze polisolokaty postanawiają o jej likwidacji przed upływem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od właściciela zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty odpowiadającej ilości środków zebranych do tej pory na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty powinno się zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych są kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, dotyczących odzyskiwania pieniędzy z polisolokat i likwidacji polisolokat.